USLUGE

Pouzdan smo partner u praćenju razvoja i poslovnog uspjeha Vaše tvrtke kao i u uspješnom rješavanju bilo kakvih problema koji se mogu pojaviti u Vašem poslovanju.

Glavna knjiga – financijsko knjigovodstvo
Obrtničke knjige (knjiga KPI, KP, KTO)
Usluge obračuna plaća i naknada plaća
Usluge vođenja poreznih evidencija i poreznih prijava
Obračun poreza na potrošnju,trošarina, te svih drugih
Usluge poreznog savjetovanja
Trajna imovina i obračun amortizacije
Kadrovska evidencija
Izrada izvještaja za potrebe poslovnih banaka
Ispunjavanje naloga za plaćanje
Preuzimanje dokumentacije
Vođenje knjige blagajničkog poslovanja
Devizno knjigovodstvo
Obračun putnih naloga
Obračun kamata
Blagajničko poslovanje
Završni račun
Obračun prodaje
Robno materijalno knjigovodstvo
Obračun proizvodnje

Ponudu naših usluga neprestance nadopunjujemo te ju prilagođavamo potrebama, željama i mogućnostima naših klijenata, kao i napretku struke, a u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.